Situace s pozemky pod zahrádkami

Úvod:

  1. BDH obdrželo dopis od rodiny Chvojových, kteří restituovali pozemky, na nichž se nachází 7 zahrádek dosud užívaných členy BDH. Chvojovi chtěli zjistit, kdo pozemky užívá a případně jednat o prodeji.
  2. Představenstvo očekává, že se brzy ozve také rodina Maškových, kterým pravděpodobně budou vydány pozemky, na nichž jsou další zahrádky.
  3. Zbývající zahrádky jsou na pozemku restituenta, který již byl zahrádkáři osloven, ale nereagoval. Nicméně tato situace se může změnit.

Stanovisko představenstva

Představenstvo konstatovalo, že záležitost s pozemky pod zahrádkami se sice přímo netýká BDH, ale že není v zájmu BDH, aby na okolních pozemcích vznikly developerské projekty, které by nepříznivě ovlivnily kvalitu bydlení v domech BDH. Je známo, že před nedávnem část pozemků v Čimickém háji koupila soukromá osoba.

Představenstvo nepovažuje za vhodné, aby jednotliví zahrádkáři vedli separátní jednání s restituenty. Doporučuje, aby si každá dotčená skupina zvolila svého zástupce. Doporučuje, aby zástupci jednotlivých skupin svoje kroky konzultovali či koordinovali. 

Rozhodnutí představenstva

Představenstvo rozhodlo podpořit zahrádkáře v jednání s restituenty takto:

  • Umožní zahrádkářům, aby se v případě potřeby scházeli v kanceláři BDH.
  • Zprostředkuje publikaci dokumentů týkajících se zahrádek na internetových stránkách BDH v této složce.

Přílohy:

Dopis Chvojových ze dne 24.2.2015
Dopis předsedy BDH zahrádkářům ve věci Chvojových ze dne 6.3.2015
Email předsedy BDH Chvojovým ze dne 10.3.2015